Chính sách bảo mật

eBrand Lab. Inc. tuân thủ luật pháp và các quy định khác liên quan đến thông tin cá nhân và thực hiện mọi nỗ lực có thể để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết trong các trường hợp sau:

  • Khi liên hệ với chúng tôi
  • Khi đăng ký dịch vụ cho công ty chúng tôi

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng cho các mục đích sau:

  • Để liên lạc với khách hàng
  • Để trả lời các câu hỏi từ khách hàng
  • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân thu được từ khách hàng cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, các trường hợp sau được loại trừ.

  • Với sự đồng ý của bạn
  • Trong trường hợp yêu cầu từ một văn phòng công cộng, chẳng hạn như yêu cầu từ cảnh sát
  • Nếu bạn là đối tượng của pháp luật

Tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, v.v. về thông tin bản thân từ khách hàng.


Thắc mắc về bảo vệ thông tin cá nhân

Điện thoại +81-3-5290-2111  Fax. +81-3-5290-2112
E-mail. info@ebrand.co.jp
eBrand Lab. Inc. Legal