Hủy tổ chức Lễ hội Aomori Nebuta 2020

Lễ hội Aomori Nebuta

Ủy ban thực hiện lễ hội Nebuta thành phố Aomori đã thông báo quyết định hủy tổ chức Lễ hội Aomori Nebuta dự kiến ​​được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8 năm nay để ngăn ngừa sự lây lan của vi rút corona chủng loại mới.

Nguồn: Ủy ban thực hiện lễ hội Nebuta Aomori https://www.nebuta.jp/