Đình chỉ việc tổ chức Lễ hội Osakatemmangu-Tenjimmatsuri

Liên quan đến việc tổ chức lễ hội Osakatemmangu Tenjimmatsuri 2020, Văn phòng Hiệp hội hỗ trợ bảo tồn lễ hội Tenjimmatsuri sau khi khảo sát các vấn đề liên quan đến việc với tổ chức Rikutogyo, Funatogyo, Phóa hoa v.v… đã thảo luận và điều chỉnh cẩn thận với các ban nghành Liên đoàn Kosha, đại diện các Tế Tự tại văn phòng của hiệp hội và đưa ra các phương án đối phó với nội dung nghị quyết như sau : “Nội dung nghị quyết" – Đình chỉ việc tổ chức Rikutogyo và Funatogyo cảu lễ hội Tenjimman năm nay do Hiệp hội hỗ trợ bảo tồn lễ hội Tenjimmatsuri tổ chức. – Đình chỉ việc nhận cúng đường pháo hoa và các sự kiện tổ chức trong Đền. Nghi lễ Shinto của Osaka Tenmangu, lễ hội Yoyomiya, nghi lễ Hokoryu Shinto, lễ hội Gyomiya Yoyomiya và lễ hội Honmiya sẽ chỉ thực hiện giữa các Tế Tự ※ Chưa quyết định hình thức tổ chức.

Nguồn : Đền Osaka-Temmangu https://osakatemmangu.or.jp/