Đình chỉ việc tổ chức Lễ hội Akita Kanto Matsuri 2020

Ủy ban tổ chức Lễ hội Kanto Matsuri của thành phố Akita đã thông báo về việc đình chỉ thực hiện lễ hội Akita Kanto được dự định tổ chức vào ngày 3-6 tháng 8 năm 2020 do vi rút corona chủng loại mới đang tiếp tục lây lan trên diện rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nguồn : Văn phòng tổ chức Lễ hội Kanto của thành phố Akita http://www.kantou.gr.jp/index.html