Thông báo của Tổng cục Du lịch Nhật Bản về “Điều tra khuynh hướng tiêu dùng của Người nước ngoài khi đến Nhật Bản (tháng 1-3 năm 2020)

Theo Cơ quan du lịch thì kim nghạch tiêu dùng của người nước ngoài đến thăm Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 1 – 3 năm 2020 là 672,7 tỷ Yên ( -41,6% so với cùng kỳ năm trước). Chi phí đi lại của 1 khách người nước là 175.000 yên (+ 18,8% theo năm).

Nguồn: Tổng cục Du lịch http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000410.html