Bảo tàng tổng hợp và Bảo tàng Mỹ thuật Tỉnh Iwate sẽ mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 5

Sau khi Chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp, Bảo tàng Mỹ thuật Tỉnh Iwate đã tạm thời đóng cửa từ ngày 25 tháng 4 (Thứ 7) đến ngày 6 tháng 5 (Thứ tư / ngày lễ) để phòng chống việc lây lan của vi rút corona chủng loại mới. Sau khi có sự thuyên giảm của tình trạng khẩn cấp, Bảo tàng này thông báo sẽ mở cửa từ ngày 8 tháng 5 (Thứ Sáu). Cùng với bảo tàng mỹ thuật, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Iwate cũng đã thông báo sẽ mở cửa lại từ ngày 8 tháng 5.

Nguồn: Bảo tàng mỹ thuật http://www.ima.or.jp/

Nguồn: Bảo tàng tổng hợp tỉnh Iwate http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/index.html